Privacy Statement Blesparts

Contactgegevens

BLESPARTS
De ynfeart 6
8447GM Heerenveen

T: 06-23268040
E: info@blesparts.nl
W: www.blesparts.nl

1. Uw privacy

 1. Blesparts neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze webshop, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. Blesparts is een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze webshop
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en type apparaat

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blesparts.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

4. Doeleinden gegevensverwerking

Blesparts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 3. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 4. Het afhandelen van uw betaling.
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 7. Blesparts kan uw gedrag op de webshop analyseren om daarmee onze webshop te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Bewaartermijnen

Blesparts zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Blesparts verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blesparts blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Rimote Media voor e-mailvoorziening en webshophosting, Google voor webstatistieken en MailChimp voor nieuwsbrieven.

7. Het gebruik van cookies

Blesparts gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze webshop wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze webshop gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. Blesparts heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Blesparts heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. MailChimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden en klanten willen informeren over onze producten en aanverwante zaken, maakt Blesparts gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming.

De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘Ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun u een bericht sturen naar info@blesparts.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. Blesparts heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@blesparts.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Blesparts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij dan kan Blesparts dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de boven beschreven stappen.

11. Beveiliging

A. Blesparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blesparts.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Blesparts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aan de totstandkoming van dit privacy statement is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn.

Laatste wijziging: 2 augustus 2018.